Stipendiohjelman tarkempi kuvaus ja hakuedellytykset

Hakuaika lukuvuodelle 2019–2020 päättyy 9.12.2018.

MCPD-ohjelma

MCPD-ohjelma tarjoaa apurahan projektiin tai opintoihin Yhdysvalloissa oman alan asiantuntijuuden laajentamiseen, ammattitaidon täydentämiseen sekä uusien näkökulmien ja lähestymistapojen etsimiseen. Apuraha myönnetään vähintään kolmeksi (3) kuukaudeksi. Myös pidempikestoinen projekti on mahdollinen (viisumin puitteissa 12 kk asti), mikäli hakijalla on osoittaa tarvittava lisärahoitus. Apuraha on enimmillään USD 13 500.

MCPD-apuraha on tarkoitettu ”sapattistipendiksi” ensisijaisesti yli 35-vuotiaille työuransa keskivaiheessa oleville alansa asiantuntijoille. Hakijoilta ei edellytetä akateemista loppututkintoa. MCPD-stipendiprojektiin voi sisältyä esimerkiksi vierailuja ja tutustumista oman alan organisaatioihin Yhdysvalloissa, luennointia tai oman alan täydennysopintoja.

Stipendiä ei myönnetä päätoimisiin opintoihin amerikkalaisessa korkeakoulussa eikä apurahaa ole tarkoitettu tieteelliseen tutkimustyöhön. Päätoimisia opintoja tai tieteellistä tutkimusta varten myönnetään stipendejä Fulbright Finland Undergraduate Grant Program, ASLA-Fulbright Graduate Grant Program, ASLA-Fulbright Junior Scholar, ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows ja ASLA-Fulbright Senior Scholar -ohjelmien kautta.

Stipendi tulee käyttää lukuvuoden 2019–2020 aikana. Stipendikauden voi aloittaa aikaisintaan 1.8.2019.
 

Hakuedellytykset

Hakijoiden tulee olla Suomen kansalaisia ja heidän on saavuttava Yhdysvaltoihin Fulbright-ohjelman järjestämällä J-1 -viisumilla. Suomen ja Yhdysvaltain kaksoiskansalaiset eivät voi hakea stipendiä eivätkä hakijat, joilla on tavoitteena saada tai joilla jo on pysyvä oleskelulupa Yhdysvaltoihin.

J-1 -viisumiin ja mukana seuraavien perheenjäsenten J-2 -viisumeihin liittyy sääntöjä, jotka rajoittavat paluuta Yhdysvaltoihin. Ns. kahden vuoden säännön mukaan (two year home country residence requirement) stipendiaatti ei voi välittömästi stipendikautensa päätyttyä hakea työlupaa tai siirtolaisviisumia Yhdysvaltoihin. Työluvan tai siirtolaisviisumin saanti edellyttää oleskelua Suomessa kahden vuoden ajan. Normaali turistimatkailu ja mm. opiskelu Yhdysvalloissa on kuitenkin mahdollista.

Ns. 12-month bar ja 24-month bar -säännökset rajoittavat uuden J-1 tai J-2 –viisumin myöntämistä henkilölle, joka on aiemmin vieraillut Yhdysvalloissa J-1 tai J-2 -viisumilla. Hakijan, joka on vieraillut Yhdysvalloissa J-viisumilla viimeisen 2 vuoden aikana, on hyvä ottaa yhteyttä Fulbright Suomi -säätiöön hakemusta laatiessaan.
 

Hakeminen ja hakemus

Hakemus jätetään sähköisenä osoitteessa https://iie.embark.com/apply/visitingscholars. Ennen hakemuksen täyttämistä on syytä huolellisesti tutustua täyttöohjeeseen.

Hakemukseen on liitettävä yksityiskohtainen suunnitelma lisäopinnoista tai oman ammattitaidon kehittämiseen tähtäävästä projektista sekä kutsu vastaanottavasta laitoksesta Yhdysvalloissa. Hakemukseen on liitettävä myös kolme englanninkielistä suosituskirjettä.

Vain täydelliset, hakuajan loppuun mennessä jätetyt hakemukset käsitellään. Puutteellisia tai myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
 

Haku- ja valintaprosessin aikataulu

 • Hakuajan umpeutuminen ilmoitetaan samalla, kun haku avataan.
   
 • Fulbright Suomi -säätiö kutsuu hakemusten perusteella loppusuoralle päässeet hakijat henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastattelut järjestetään Helsingissä 11.2.2019. Haastatteluun osallistuminen on edellytys valinnalle. Fulbright Suomi -säätiö ei vastaa haastattelusta aiheutuneista matkakustannuksista tai muista kuluista.
   
 • Valinnat julkistetaan maaliskuussa 2019. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä.
   
 • Ensimmäinen valmennustilaisuus valituille stipendiaateille järjestetään toukokussa 2019. Tarkempi päivämäärä selviää myöhemmin. Tilaisuus on pakollinen kaikille valituiksi tulleille.


Lisätietoa valinnoista

Fulbright Suomi -säätiön stipendiohjelmissa käytetyt hakemusten arviointiperusteet:

 • hakemuksen omaleimaisuus ja innovatiivisuus,
   
 • hakemuksen selkeys ja toteuttamiskelpoisuus,
   
 • akateemiset ja/tai ammatilliset valmiudet ja pätevyys,
   
 • perustelut ammatillisen kehittämisen -,  opiskelu- tai tutkimusprojektin suorittamiselle Yhdysvalloissa,
   
 • projektin merkitys alan tietämyksen kehittämisessä,
   
 • projektin merkitys Fulbright-ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa,
   
 • erityisesti haastatteluissa arvioitavat henkilökohtaiset ominaisuudet: sopeutuvuus ja soveltuvuus toimia Fulbright-ohjelman lähettiläänä Yhdysvalloissa


Hakijat, joilla ei ole lainkaan tai joilla on vain vähän kokemusta Yhdysvalloista, saatetaan asettaa valinnoissa etusijalle.