Opiskelijoita graduation-hatut päässä, kuva otettu yleisön takaa.

Maisterin- ja tohtorintutkinnot

Yliopistoissa voi suorittaa perustutkinnon jälkeen jatkotutkintoja ja yliopistollisia ammattitutkintoja. Kansainväliset opiskelijat voivat suorittaa myös opintoja, jotka eivät tähtää koko tutkintoon Yhdysvalloissa.

Graduate School

Jatkotutkintotason opintoja tarjoavia oppilaitoksia on Yhdysvalloissa noin 1 700. Jatkotutkintoja ovat Master’s degree ja Doctor’s degree. Näitä tutkintoja tarjoavasta laitoksesta käytetään nimitystä graduate school.

Yliopistollisia ammattitutkintoja (first professional degrees) voi suorittaa mm. lääketieteessä (M.D.) ja oikeustieteessä (J.D.).

Master's Degree

Master-tutkinnon suorittaminen vaatii yhden tai tavallisimmin kahden vuoden opinnot Bachelor-tutkinnon jälkeen. Opiskelijoilta vaaditaan yleensä loppukokeen suorittamista tai muunlaista osoitusta opintoalansa hallitsemisesta. Tutkinnon suorittajalta ei aina vaadita tutkielman (thesis) laatimista. Se on kuitenkin tavallista mm. humanistisissa tieteissä, luonnontieteissä ja tekniikan alalla.

Master-tutkinto vastaa Suomessa lähinnä maisterin tutkintoa (ylempää korkeakoulututkintoa).

Doctor's Degree

Tohtorintutkintoon voi hakea joko suoraan Bachelor-tutkinnon suorittamisen jälkeen tai Master-opintojen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen kestää alasta ja pohjakoulutuksesta riippuen 4–7 vuotta. Tutkintovaatimuksiin kuuluu lähes aina väitöskirja (dissertation).

First Professional Degree

First professional degree -ohjelmia ovat mm. lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen sekä oikeustieteen koulutusohjelmat. Näihin ohjelmiin pyritään Bachelor-tutkinnon suorittamisen jälkeen ja ne kestävät koulutusohjelmasta riippuen yleensä kolmesta vuodesta ylöspäin. Näitä aloja ei voi opiskella undergraduate-tasolla.

Määräaikaiset opinnot

Aina tavoitteena ei ole suorittaa koko tutkintoa Yhdysvalloissa. Useimmissa yliopistoissa opiskelijan on mahdollista suorittaa opintoja määräaikaisesti esimerkiksi yhden lukukauden tai lukuvuoden ajan. Katso alla lisätietoa Non-degree student ja Visiting student researcher (VSR) -statuksen tarjoamista mahdollisuuksista.

Sopivien yliopistojen kartoittaminen

Yhdysvalloissa on tarjolla satoja korkeakouluja, joissa voi suorittaa maisteri- tai tohtoritason opintoja. Yliopistovalintoja tehdessä kannattaa miettiä seuraavia seikkoja:

 • Henkilökohtaiset tavoitteet ja tulevaisuuden suunnitelmat
 • Akateemiset seikat
  • Mitä tutkintoja ja pääaineita yliopisto tarjoaa?
  • Ohjelman rakenne
  • Korkeakoulun koko ja tyyppi
  • Laitoksen opetushenkilökunta – löytyykö sinulle sopiva ohjaaja? Onko henkilökunnassa joku erikoistunut omaan erikoistumisalaasi? Nämä voivat olla tärkeitä tekijöitä!
 • Yliopiston lukukausimaksut ja muut kustannukset
 • Yliopiston tarjoamat tutkija- ja opiskelijapalvelut ja muut aktiviteetit
 • Yliopiston on oltava akkreditoitu, Fulbright Suomi -säätiö voi auttaa akkreditointistatuksen selvittämisessä

Degree ja non-degree -opiskelijan kannattaa laatia lista muutamasta sopivasta korkeakoulusta, joihin hakea. Usein suositellaan, että yliopistolistassa on mukana yksi sellainen yliopisto, joka ei ole kilpailluimpien vaihtoehtojen joukossa (ns. safety school).

Yliopistojen etsimisen voi aloittaa esimerkiksi Fulbright Suomi -säätiön internet-sivulta löytyvien hakukonesivustojen linkkien avulla, joilla hakuja pystyy rajamaan eri tekijöiden mukaan. Kannattaa myös ehdottomasti hyödyntää (suomalaisten) oman alan professorien ja tutkijoiden tietämystä oman alan asiantuntijoista ja tasokkaista laitoksista yhdysvaltalaisissa yliopistoissa. Olet myös todennäköisesti lukenut aiemmissa opinnoissasi alasi yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden artikkeleita tai kirjoja; heidän edustamansa yliopisto voisi olla sopiva sijoituspaikka. Fulbright Suomi -säätiön verkkosivulta löydät listoja suomalaisista ja yhdysvaltalaisista stipendiaateista, heidän aloistaan ja koti- ja isäntäyliopistoistaan. Voimme halutessasi antaa sinulle aikaisempien stipendiaattiemme yhteystietoja, mikäli joukossa on joku oman alasi stipendiaatti tai sinua kiinnostavan yliopiston edustaja.

Mikäli sinut hyväksytään useampaan yliopistoon tai saat useamman kutsukirjeen, sinulle tarjoutuu tilaisuus valita. Valintavaiheessa voit vielä tarvittaessa konsultoida Fulbright Suomi -säätiötä ja oman alasi asiantuntijoita Suomessa.

Opiskelijakategoriat

Kategoriapäätös tulee tehdä omien tavoitteiden pohjalta. Päätä missä opiskelijakategoriassa haluat hakeutua yliopistoon ennen isäntäyliopiston etsintää. Kategorian vaihtaminen myöhemmin voi olla vaikeaa. Mikäli haluat muuttaa kategoriaasi, sinun tulee olla ennen muutosta yhteydessä Fulbright Suomi -säätiöön.

Kategoriasta riippumatta, kaikkien Fulbright-stipendiaattien tulee kirjautua yhdysvaltalaiseen korkeakouluun kokopäiväiseksi opiskelijaksi (full time; degree student, non-degree student, visiting scholar).

Degree student

Tutkinto-opiskelija eli degree student suorittaa yhdysvaltalaisessa yliopistossa koko tutkinnon. Koko tutkinnon suorittavalta opiskelijalta peritään yliopiston lukukausimaksu. Yhdysvaltalaisten yliopistojen tutkinto-ohjelmiin voi tutustua esimerkiksi Peterson’s-hakukoneen avulla.

Non-degree student

Opiskelijasta, joka haluaa suorittaa yhdysvaltalaisessa yliopistossa irrallisia kursseja (esim. sivuaineopinnot) ja saada niistä merkinnät opintorekisteriotteeseen, käytetään nimitystä non-degree student. Kaikkiin yhdysvaltalaisiin yliopistoihin/opinto-ohjelmiin ei ole välttämättä mahdollista päästä non-degree-opiskelijana, jonka vuoksi on tärkeää, että selvität heti aluksi non-degree-opintomahdollisuuden suoraan sinua kiinnostavilta yliopistoilta.

Viime aikoina non-degree-opiskelijapaikan saaminen yhdysvaltalaisesta yliopistosta on ollut aiempaa haasteellisempaa. Kannattaa huomioida, että yliopistot suosivat yleensä koko tutkinnon suorittavia opiskelijoita ja antavat heille usein etusijan mm. kursseille ilmoittautumisessa. Tästä johtuen non-degree-opiskelijalla ei välttämättä aina ole mahdollisuutta suorittaa niitä kursseja, joihin hän on etukäteen suunnitellut ilmoittautuvansa. Non-degree-opiskelijan on hyvä huomioida myös se, että kaikkia kursseja ei järjestetä joka lukukausi eikä välttämättä aina joka lukuvuosikaan.

Näiden syiden vuoksi, osa aluperin maisteritason non-degree-opintoja suunnitelleista hakijoista on lopulta päättänyt hakeutua Yhdysvaltoihin suorittaamaan yhden vuoden pituisen maisterin tutkinnon degree-opiskelijana. Joillekin Yhdysvalloissa kurssien suorittamista suunnitelleille hakijoille visiting student researcher -status on saattanut olla myös sopiva vaihtoehto, mikäli ei ole tarvinnut kursseista opintopisteitä. Näiden vaihtoehtojen lisäksi non-degree-opinnoista kiinnostuneiden opiskelijoiden kannattaa tutustua myös yhdysvaltalaisten yliopistojen tarjoamiin niin sanottuihin certificate-ohjelmiin. Certificate-ohjelmat ovat valmiiksi suunniteltuja non-degree-opintokokonaisuuksia, jotka koostuvat tiettyä teemaa tai aihepiiriä käsittelevistä kursseista. Certificate-ohjelman avulla voit syventyä johonkin tiettyyn aihe-alueeseen tai laajentaa alan osaamistasi. Voit tutustua tarjolla oleviin certificate-ohjelmiin esimerkiksi Peterson’s-hakukoneen avulla.

Non-degree-opiskelijoilta peritään yhdysvaltalaisessa yliopistossa lukukausimaksu. Non-degree-opiskelijat hakevat yhdysvaltalaiseen yliopistoon yliopiston yleisen hakuprosessin ohjeiden mukaisesti, samoin kuin koko tutkinnon suorittavat hakijat.

Visiting student researcher (VSR)

Väitöskirjatyöntekijöistä, jotka keskittyvät oman itsenäisen tutkimuksensa tekemiseen kokopäiväisesti yhdysvaltalaisessa yliopistossa ja jotka saavat tohtorintutkintotodistuksensa lopulta omasta kotiyliopistostaan Suomessa, käytetään yleensä nimitystä visiting (student) researcher, scholar tai fellow. Tähän kategoriaan rekisteröidyt jatko-opiskelijat eivät voi suorittaa yhdysvaltalaisessa yliopistossa kursseja opintopisteitä saadakseen. Yleensä he voivat kuitenkin halutessaan käydä kuuntelemassa luentoja (ns. audit courses tai sit in) osallistumatta kurssiin liittyviin tentteihin ja opinnäytetöihin. Tällöin opiskelijalle ei myönnetä opinsuoritusotetta kurssin päätyttyä. Kurssin vetäjä antaa luvan osallistua kurssille kuunteluoppilaana. Lupaa kannattaa kysyä hyvissä ajoin etukäteen. Viime aikoina yhdysvaltalaiset yliopistot ovat alkaneet periä enenevässä määrin visiting researcher -hakijoilta maksuja, jotka pahimmillaan voivat olla lukukausimaksujen luokkaa. Esimerkiksi lukuvuonna 2011-2012 osa yhdysvaltalaisista yliopistoista saattoi laskuttaa $22 000 visiting researcher  -opiskelijoilta.

Visiting researcherin hakuprosessi yhdysvaltalaiseen yliopistoon on tavallisesti lyhempi ja kevyempi verrattuna degree- tai non-degree-opiskelijan hakuprosessiin. Joissain yliopistoissa on rakenteellistetut ja tarkat hakuprosessit sekä määräajat myös visiting researcher -hakijoille. Visiting student researcher -paikan etsimisprosessissa keskeistä on löytää itselle sopiva tutkimusohjaaja (research advisor) yhdysvaltalaisesta yliopistosta tai tutkimuslaitoksesta.

VSR -status ei oikeuta työntekoluvan (work authorization) hakemiseen IIE:lta.

Jos on menossa vierailevaksi väitöskirjatyöntekijäksi kannattaa selvittää isäntäyliopistosta tarkaan, mikä tällaisen opiskelijan asema on. Omalla kohdallani vaadittiin esimerkiksi kirjoittautumista nimellisesti perustutkinto-opiskelijaksi, mikä aiheutti viime hetken paperitöitä lähtöä edeltävänä kesänä, kun oppiaineen yhteyshenkilöni eivät aiemmin olleet itsekään tienneet, että yliopiston puolelta on tällainen vaatimus Fulbright-opiskelijoille/vierailijoille. - Fulbright graduate student 2011-2012
Olisi kannattanut etukäteen käydä aktiivisemmin esittäytymässä luennoitsijoille joiden kursseilla tai luennoilla kävin. Poikkeuksetta tietenkin olin ennakkoon kirjoittanut emailin ja pyytänyt lupaa osallistua visiting student scholarina, mutta koska jopa luennoilla oletettiin että opiskelijat osallistuvat ja kommentoivat, niin oli merkittävästi helpompaa liittyä keskusteluun ja päästä osaksi opiskelijoiden ryhmää (jotka aika poikkeuksetta jo tunsivat kaikki toisensa) jos luennoitsija osasi tunnistaa heti kuka olen, ja tiesi vähän intresseistäni. - Fulbright graduate student 2012-2013
The only disappointment encountered was the fact that at Harvard University as a visiting fellow one has almost no access to courses even as an auditor. -Fulbright graduate student 2012-2013

Hakuprosessi Yhdysvaltalaiseen korkeakouluun

Stipendiaatti vastaa itse yliopistopaikan hausta: valitsee ne yliopistot, joihin aikoo hakea, selvittää hakuvaatimukset sekä toimittaa tarvittavat hakupaperit yliopistoihin määräaikoihin mennessä.

Ole yhteydessä ohjelmakoordinaattoriisi mahdollisissa yliopistopaikan hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa Fulbright Suomi -säätiön henkilökunta neuvoo ja tukee stipendiaattia yliopistopaikan hakuprosessin eri vaiheissa. Stipendiaatilla voi myös olla mahdollisuus käyttää yliopistopaikan haussa niin kutsuttua  IIE Placement -palvelua.

Muista lähettää ohjelmakoordinaattorillesi lista niistä yliopistoista, joihin aiot hakea. Pidä myös ohjelmakoordinaattorisi ajantasalla yliopistopaikkahakujesi edistymisestä sekä muista ilmoittaa minkälaiset päätökset saat yliopistoista.

a) Tutkinto-opiskelijat ja kurssien suorittajat

Tässä kappaleessa kuvataan opiskelupaikan hakuprosessi yhdysvaltalaiseen korkeakouluun sellaisille stipendiaateille, joiden tarkoitus on suorittaa Yhdysvalloissa koko tutkinto tai kursseja opintopisteitä vastaan.

Hakuprosessiin liittyy yleensä paljon paperityötä ja se on aikaa vievää – keskittyvä ja kärsivällinen ote on hyödyksi. Yhdysvalloissa haetaan yliopistoihin oppilaitoskohtaisesti, eikä maassa tai osavaltiossa ole yhteishakua. Degree- ja non-degree-opiskelijoiden haku tapahtuu maisteri- ja tohtoritasolla yliopiston Graduate schoolin kautta. Graduate-koulu hallinnoi yliopiston eri alojen maisteri- ja tohtoritason ohjelmia ja määrittää esimerkiksi yhteisiä minimisisäänpääsyvaatimuksia ohjelmille, kuten tietyn tutkintovaatimustason ja vaadittavat kieli- ja tasotestipisteet. Jokainen yliopisto määrittää hakuaikansa itse ja ilmoittaa aikataulunsa verkkosivuillaan. Usein hakuajat umpeutuvat vuoden vaihteen molemmin puolin seuraavana syksynä alkaviin ohjelmiin. Esimerkiksi taide- ja oikeustieteen alojen ohjelmien hakuajat voivat kuitenkin umpeutua joissakin tapauksissa jo marraskuun alussa. Suuressa osassa tohtoriohjelmia hakuajat umpeutuvat joulukuun ensimmäisenä päivänä. Hakemukset ja tarkat oppilaitoskohtaiset hakuohjeet löydät yliopistojen kotisivuilta. Lähes kaikilla yliopistoilla on käytössään sähköinen hakemus. Täytä hakemus huolellisesti, sillä puutteellisia hakemuksia ei aina käsitellä. Muista huolehtia, että myös kaikki liitteet ehtivät hakutoimistoon ennen hakuajan päättymistä.

On hyvä ottaa mahdollisimman paljon selvää kurssien sisällöistä ja opettajista ennen opintojen aloittamista. Jos aloittaisin opinnot nyt, ottaisin etukäteen yhteyttä yliopistoissa jo opiskeleviin Fulbright-stipendiaatteihin. Uskon, että olisin saanut paljon enemmän irti ensimmäisestä lukukaudesta, jos olisin tiennyt, ketkä ovat yliopistoni parhaimmat opettajat ja ketkä pystyvät tarjoamaan mahdollisuuksia yliopiston ulkopuolelle. - Fulbright graduate student 2011-2012

Maisteri- ja tohtoriohjelmaan tehtävän hakemuksen yleisimmät liitteet ja muut hakuvaatimukset

 • Tutkintotodistus (Diploma)
  • Tutkintotodistuksen myöntäneen korkeakoulun laatima englanninkielinen käännös todistuksesta leimalla ja allekirjoituksella varustettuna. Voit myös tarvittaessa kysyä korkeakoululta, käykö virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös.
 • Diploma Supplement
  • Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu asiakirja. Se sisältää lisätietoja suorittamastasi tutkinnosta, sen myöntäneestä oppilaitoksesta sekä koulutusjärjestelmästä maassa, jossa tutkintotodistuksesi on myönnetty. Dokumentti on nimetty tutkinnon suorittajalle. Suomessa korkeakoulut antavat Diploma Supplementin automaattisesti kaikille valmistuville opiskelijoilleen. 
 • Opintorekisteriote (Transcript)
  • Opintorekisteriotteen pitää olla englanninkielinen ja siinä tulee olla opintorekisteriotteen myöntäneen korkeakoulun leima ja allekirjoitus. Yleensä yhdysvaltalainen yliopisto vaatii, että otteen myöntänyt korkeakoulu lähettää otteen suoraan Yhdysvaltoihin.
 • Kieli- ja tasotestien tulokset
  • Yhtenä opiskelijavalinnan peruskriteerinä käytetään Yhdysvalloissa yleisesti standardoituja kieli- ja tasotestejä (TOEFL, GRE, GMAT). Tulokset pitää lähettää yliopistoon suoraan testinomistajalta väärennöksien välttämiseksi.  Lisätietoja löytyy oppaan Kieli- ja tasotestaus -osiosta.
 • Suosituskirjeet (Letter of Recommendation)
  • Yliopiston hakuohjeissa mainitaan tarvittava suosituskirjeiden määrä. Usein pyydetään kolme suosituskirjettä.
 • Esseet (Essays)
  • a) Study/Research plan
  • b) Personal statement
 • Rahoitusselvitys (Financial certification/guarantee)
  • Opintojen rahoitussuunnitelma. Kerro yliopistolle, miten olet suunnitellut rahoittavaa opintosi. Liitä mukaan kaikki jo olemassa olevat todisteet varojen olemassaolosta.
 • Portfolio
  • Esimerkiksi taidealoilla pyydetään usein näytteitä aiemmista töistä.
 • Koe-esiintyminen (Audition)
  • Esiintyvien taiteiden opiskelijoita pyydetään yleensä koe-esiintymiseen. Joskus voi olla myös mahdollisuus lähettää esityksestä video tai äänite, mutta valintamahdollisuudet ovat yleensä selkeästi paremmat, jos käy itse paikalla koe-esiintymisessä.
 • Kirjoitusnäyte (Writing sample)
  • Akateeminen kirjoitusnäyte pyydetään jossain tapauksissa. Se voi usein olla aiemmin kirjoittamasi opinnäytetyö tai essee.
 • Puhelinhaastattelu
  • Joskus hakuprosessiin voi liittyä myös haastattelu.
 • Lääkärintodistus (Medical certificate)
  • Lääkärintodistusta ei aina vaadita.
 • Financial assistance -hakemus
  • Jos haet yliopistolta rahoitusta, sille saattaa olla oma hakemuksensa sekä myös erillinen hakuaika!
 • Hakumaksu (Application fee)
  • Hakemuksia ei käsitellä ennen kuin hakumaksu on maksettu. Yliopistokohtainen maksu voi olla mitä tahansa ilmaisesta aina yli sataan dollariin. Maksun voi usein suorittaa luottokortilla.

Kansainvälisen hakijan kannattaa olla hakuvaiheessa yhteydessä graduate-koulun lisäksi myös yliopiston kansainväliseen toimistoon (usein International Students and Scholars Office) saadakseen heiltä kansainvälisyysnäkökulmaan liittyvät neuvot.

Hakupakettisi on valmis, kun kaikki hakemuksesi osat (hakemuksesi, testituloksesi, hakumaksu jne.) ovat saapuneet yhdysvaltalaiseen graduate-kouluun. Hakemustasi käsitellään graduate-koulussa sekä laitoksella, jossa opetushenkilökunta lukee hakemukset ja arvioi niiden akateemisen tason. Valintapäätökset tehdään usein laitoksilla valintalautakunnissa, joten hakijalle on hyödyksi olla yhteydessä laitoksen henkilökuntaan jo hakuvaiheessa. Graduate-koulussa tehdään usein ns. credential evaluation, jossa Yhdysvaltojen ulkopuolella myönnettyjä todistuksia verrataan yhdysvaltalaisiin tutkintoihin ja arvosanoihin. Graduate-koulu voi myös ulkoistaa arvion teon ja joskus hakija joutuu maksamaan yliopistolle palvelun käytöstä. Laitoksen ja Graduate-koulun lisäksi hakemuksesi käsitellään myös Financial Services -toimistossa, mikäli olet hakenut taloudellista avustusta yliopistolta.

Valintapäätökset saapuvat yleensä alkukeväästä. Mikäli olet hakenut tutkinto-ohjelmaan ja olet hakenut yliopistolta taloudellista avustusta, hyväksymiskirjeen liitteenä saapuu usein tieto mahdollisesta myönnetystä rahoituksesta.

Asia jonka tajusin itse jälkikäteen on, että olisi ollut järkevää mennä tapaamaan professoria, jonka kurssia seuraan aivan kurssin alussa tai jopa ennen sen alkua. Toisin kuin Suomessa, opiskelijat kysyvät ja osallistuvat luennoilla aktiivisesti, joten omaa osallistumista helpottaa, jos luennoitsija tietää heti alussa hieman, kuka olet ja mitä teet kyseisessä yliopistossa. - Fulbright graduate student 2012-2013

Hyväksymiskirje (Tutkinto-opiskelijat ja kurssien suorittajat)

Tutkinto-opiskelijat ja stipendiaatit, jotka suorittavat Yhdysvalloissa kursseja opintopisteitä vastaan, saavat isäntäyliopistoltaan myönteisesti menneen haun päätteeksi hyväksymiskirjeen (letter of admission). Tarkista että hyväksymiskirje sisältää vähintään alla mainitut seikat. Sisältövaatimukset on kirjattu englanniksi, jotta voit tarvittaessa hyödyntää niitä suoraan yhteydenpidossasi yliopiston kanssa.

 • The specific degree program for which the grantee has been admitted
 • The semester/term for which the grantee has been admitted (for example Fall 2021 and Spring 2022)
 • Signature from an appropriate university officer (for example, an admissions administrator or dean)
 • The letter should be on the U.S. institution’s official letterhead

b) Väitöskirjatutkijat

Väitöskirjatutkijoiden sopivan isäntäyliopiston löytymiseen vaikuttavat tapauskohtaisesti eri tekijät. Sopivan yliopiston valitsemiseen vaikuttaa mm. Yhdysvaltoihin menemisen syy. Jollekin stipendiaatille on tärkeää päästä käyttämään esimerkiksi tiettyä aineistoa, arkistoa tai laitteistoa ja niiden sijainti saattaa määritellä, mihin yliopistoon stipendiaatti hakeutuu. Moni stipendiaatti hakeutuu Yhdysvaltoihin oman alan asiantuntijan ohjaukseen tai alan tutkijoiden pariin, jolloin isäntäyliopiston valintaan vaikuttaa itselle tärkeiden resurssihenkilöiden sijainti.

Väitöskirjatutkijoiden hakeutumisprosessi yhdysvaltalaiseen yliopistoon on usein yksinkertaisempi kuin tutkintoa tai kursseja opintopisteitä vastaan suorittavien hakijoiden. Väitöskirjatutkijan hakuprosessissa on keskeisintä yhteydenotto tulevaan tutkimusohjaajaan sekä kutsukirjeen saaminen tulevalta isäntälaitokselta (katso kutsukirjeen sisältöohjeet alla). Usein väitöskirjatutkijan ei tarvitse täyttää yliopiston hakupapereita. Nykyään kuitenkin yhä useampi yhdysvaltalainen yliopisto on rakenteellistanut väitöskirjatutkijan hakuprosessin ja siihen liittyvät hakukaavakkeet ja toimintaohjeet hakuaikoineen on kuvattu tarkasti yliopiston verkkosivuilla. Selvitä väitöskirjatutkijan hakuprosessi yliopistokohtaisesti.

Sopivaa tai oman alan vahvaa laitosta etsittäessä kannattaa hyödyntää omia ja kollegoiden verkostoja sekä ottaa aktiivisesti ja reippaasti yhteyttä laitosten henkilökuntaan. Yhdysvalloissa on tyypillistä, että graduate-opiskelijat ovat yhteydessä professoreihin ja opettajiin, joten he osaavat odottaa sitä.

Viimeistään kutsukirjeen saatuaan kannattaa ilmoittaa vielä isäntäyliopiston kansainväliseen toimistoon ja graduate-kouluun omasta saapumisesta sekä varmistaa, että tarvittavat hallinnolliset vaatimukset on täytetty. Joskus saatetaan esimerkiksi vaatia kielikokeen suorittamista, josta kutsun kirjoittanut professori ei ole välttämättä osannut neuvoa stipendiaattia.

Viime aikoina vierailevan tutkijan paikan saaminen joistain yhdysvaltalaisista yliopistoista on hankaloitunut. Professori, jonka kanssa väitöskirjatutkija neuvottelee vierailusta, saattaa vastata vierailukyselyyn myöntävästi, mutta lopulta kutsun kirjoittaminen väitöskirjatutkijalle saatetaan kieltää yliopiston tiedekuntatasolla. Professori ei myöskään aina tiedä yliopiston perimistä maksuista, jonka vuoksi on hyvä olla yhteydessä graduate schoolin hallintohenkilökuntaan ja yliopiston kansainvälisten asioiden toimistoon.

Kutsukirje

Väitöskirjatutkijat pyytävät isäntäyliopistoltaan kirjettä, jolla hänet kutsutaan yliopistolle tekemään väitöskirjatutkimusta (letter of invitation). Kutsukirjettä tarvitaan asioiden sopimisen lisäksi myös viisuminhakuprosessissa, jonka vuoksi sen tulee täyttää alla esitetyt minimisisältövaatimukset. Sisältövaatimukset on kirjattu tähän englanniksi, jotta voit hyödyntää niitä suoraan yhteydenpidossasi yliopiston kanssa.

 • The specific research affiliation offered
 • The grantee status at the host university: either visiting scholar or visiting student researcher
 • The exact start and end date of the affiliation* (i.e. August 15, 2021 to June 14, 2022, or for a 9-month period commencing August 15, 2021)
 • Signature from an appropriate university officer (for example the head of department or research adviser/mentor).
 • The name and title of the grantee's U.S. research adviser
 • What is the cost? What fees the host university asks to pay?
 • What are you provided? Office space, telecommunication connections, library access, housing?
 • The letter should be on the U.S. institution’s official letterhead

* Neuvotellessasi vierailuajoista isäntälaitoksen kanssa huomioi, että viisumin voimassaoloajat kirjoitetaan kutsun päivämäärien mukaan. Jos kutsun mukaan aloitat isäntälaitoksella esim. 15.8.2021, sinun tulee viisumisäännösten mukaan saapua Yhdysvaltoihin viimeistä tuona päivänä tai aikaisintaan 30 päivää ennen kutsussa merkittyä aloituspäivää.

Etsi sopivia yliopistoja ja ohjelmia sitä varten suunnitelluilla hakukoneilla

Lisätietoja maisteri- ja tohtoritason opinnoista ja tutkimuksesta