Posterisessio: Miten vastaanotamme kansainvälisiä osaajia korkeakouluissamme?

Fulbright Suomi -säätiö piti korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivillä Seinäjoella posterisession kansainvälisten osaajien laadukkaan vastaanoton ja isännöinnin merkityksestä.

Fulbright Suomi -säätiön posterisessio korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivillä 16.5.2024, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Ohjelmapäälliköt Emmi Jelekäinen ja Karoliina Kokko esittelivät korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivien posterisessiossa Suomessa vierailleiden yhdysvaltalaisten tutkijoiden ja heidän isäntinään toimineiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kokemuksia ja niihin pohjautuvia parhaita käytänteitä laadukkaan ja menestyksekkään vierailun takaamiseksi.

Konkreettisiin hyviin käytänteisiin lukeutui esimerkiksi:

  • koko henkilökunnan saatavilla olevat organisaation tai yksikön yhteiset vierailuja koskevat selkeät toimintaohjeet
  • isännälle laadittu tarkistuslista muistettavista seikoista
  • vierailun isännöintitiimin nimeäminen
  • virtuaalisen avoimen keskustelun pitäminen ennen vierailua vierailun molemminpuolisista odotuksista ja tavoitteista paikalliset olosuhteet huomioiden
  • isäntäorganisaation tarjoama mahdollisuus vierailijalle pitää esitys omasta aihepiiristään heti vierailun alussa järjestettävässä matalankynnyksen tilaisuudessa (esim. aamupala-seminaari)
  • vierailijat korkeakoulun edustajina maailmalla -ajatuksen vaaliminen esimerkiksi korkeakoulun viestinnässä, alumnitoiminnassa, markkinoinnissa ja rekrytoinnissa.

Katso posteri tästä (pdf).

Onnistunut vierailukokemus kasvattaa pitovoimaa

Kansainvälisten osaajien houkuttelu, Suomen pitovoima ja kannusteiden lisääminen Suomeen jäämiseksi ovat puhuttaneet osaajapulan aikana monella eri yhteiskunnan sektorilla.

Korkeakoulujen kansainvälistymisen, osaajien rekrytoinnin ja Suomeen jäämisen kannalta on merkitystä muun muassa sillä, kuinka hoidamme kansainvälisten vieraiden vastaanoton ja tutkimusvierailujen isännöinnin. Onnistunut vierailukokemus luo mahdollisuuksia pitkäjänteisen yhteistyön kehittymiselle. Hyvän kokemuksen syntymisessä kyse on usein hyvin konkreettisista ja melko yksinkertaisistakin käytännön toimista. Fulbright Suomi -säätiö kerää kattavaa palautetta kaikilta stipendiaateiltaan sekä vastaanottavilta korkeakouluilta koskien stipendikautta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Yhdysvaltalaisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden antaman palautteen mukaan suomalaisissa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa apurahatutkijoina työskentelevien kansainvälisten osaajien vierailun onnistumiseen vaikuttaa akateemisten seikkojen lisäksi erityisesti kokemus vastaanottavan isäntäorganisaation valmistautumisesta vierailuun. Erityisen tärkeäksi koetaan muun muassa se, että vastaanottava taho lähettää riittävästi ja oleellista tietoa vierailijalle jo hyvissä ajoin ennen saapumista. Niin ikään kaikki käytännön asiat on hyvä saattaa kuntoon jo ennen vierailijan saapumista sekä tiedottaa vierailijasta etukäteen riittävän laajasti organisaation sisällä.

Laadukkaasta isännöinnistä syntyvät hyödyt ovat vastaanottavalle organisaatiolle merkittävämpiä kuin ehkä usein ajatellaan. Hyvin hoidettu isännöinti mahdollistaa molemmille osapuolille suurimman mahdollisen hyödyn kansainvälisen osaajan vierailujaksosta suomalaisella korkeakoululla, mikä puolestaan kasvattaa edellytyksiä osapuolten väliselle pitkäaikaiselle koulutus- ja tutkimusyhteistyölle.

Laadukkaasti hoidettu kansainvälinen vierailu lisää osaltaan myös vastaanottavan korkeakoulun samoin kuin Suomen kansainvälistä tunnettuutta, vahvistaa maakuvaa, näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta ja sitä kautta edesauttaa myös kansainvälisten opiskelijoiden ja opetus- ja tutkimushenkilökunnan rekrytointia.

People gathered around a poster by Fulbright Finland Foundation at the Spring Forum 2024 at SeAMK campus.